Home

KHO:N NATURA-PÄÄTÖS

YM:n tiedote

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

15.9.2005

 

KEMIHAARAN SUOT NATURA 2000 -VERKOSTOON

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään antamillaan ratkaisuilla hylännyt tai jättänyt tutkimatta lähes kaikki valtioneuvoston tammikuussa 2004 tekemästä Natura-päätöksestä jätetyt aluekohtaiset valitukset. Ratkaisujen myötä myös Kemihaaran soiden alueen liittäminen Natura 2000 -verkostoon on katsottu lainmukaiseksi. Samalla KHO on ratkaissut asian myös kahdeksan muun alueen, muun muassa Ilomantsin Kesonsuon, Tornion Karunginjärven ja Ivalojoen suiston osalta.

Kemihaaran soiden Natura 2000 -alue on noin 14 000 hehtaarin laajuinen tärkeä aapasoiden vallitsema alue, jolla esiintyy kaikkiaan 15 luontodirektiivin kannalta tärkeää luontotyyppiä. Alue on myös linnustonsa puolesta huomattavan arvokas. Siellä pesii tai sitä käyttää levähdysalueenaan noin 40 lintudirektiivin kannalta tärkeää lintulajia. Alue ehdotetaan sekä luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena ja ilmoitetaan lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena EU:n komissiolle. KHO palautti asian valtioneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi Ilomantsissa sijaitsevan Kesonsuon osalta siltä osin kuin se koskee alueen SPA-alueen rajausta. Alueen ehdottaminen luontodirektiivin mukaiseksi SCI-alueeksi katsottiin lainmukaiseksi. Ympäristöministeriö tulee lisäselvitysten pohjalta valmistelemaan asian uudelleen valtioneuvostolle SPA-perusteen osalta.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vielä käsiteltävänä eräitä valituksia koskien valtioneuvoston tammikuussa 2004 tekemää päätöstä. Suomi tekee Euroopan komissiolle täydentävän ehdotuksen SCI-alueiden luettelosta ja täydentävän ilmoituksen SPA-alueista, kun kaikki valitukset on ratkaistu. Tänään annettujen KHO:n ratkaisujen seurauksena SCI-alueiden verkosto tulisi laajenemaan noin 220 000 hehtaarilla eli noin 4,8 miljoonaan hehtaariin. SPA-alueiden verkosto laajenisi noin 138 000 hehtaarilla eli noin 2,8 miljoonaan hehtaariin.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Heikki Korpelainen, ympäristöministeriö, puh. (09) 1603 9516

Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen, ympäristöministeriö, puh. (09) 1603 9592