Home

VAPAAN VUOTOKSEN PUOLESTA

Pohjois-Suomen vesioikeuden päätös Vuotoshankkeesta on saatu ja Kemijoki Oy:lle myönnettiin altaan rakentamislupa. Yksi vesioikeustuomari oli kuitenkin hylkäyksen kannalla eikä varsinaista töidenaloituslupaa myönnetty. Tämä on historiallista: koskaan aikaisemmin tällaista ei ole tapahtunut Pohjois-Suomen vesioikeudessa vesirakennushankkeiden kohdalla. Tämä todistaa, että hanke on kyseenalainen jo sinänsä.

EU- komissio on velvoittanut Suomen lisäämään alueita Natura 2000- ohjelmaan ja nk. Kemihaaran soilla on runsaasti juuri niitä luontotyyppejä ja lajeja, joita lisäyksinä vaaditaan. Lintudirektiivin noudattamattomuu-desta on tulossa kanne. Vuotoshanke on estänyt nk. Vuotosalueen luontokohteiden suojelun aiemmin, ei suinkaan luontoarvojen puuttuminen. On korkea aika noudattaa lakia tässä suhteessa.

Epäilemättä kaikki täällä Lapissa olevat ihmiset ovat huolissaan työllisyydestä. Sen vuoksi kaikki esitykset työpaikkojen synnyttämiseksi saavat kannatusta. Sitä perustetta käytetään myös sellaisten hankkeiden kohdalla, joiden työllistävä vaikutus on hyvin lyhytaikainen, mutta joiden kielteiset vaikutukset ovat peruuttamattomat. Vuotoshanke on erinomainen esimerkki tästä.

Kemijokea alettiin valjastaa sodan jälkeen Etelä-Suomen energiantarpeeseen, eikä silloin ajateltu luonnonarvoja tai Lapin ihmisten toimeentuloa, jolle Kemijoen kosket ja lohi olivat korvaamattomia.

Nykyään elinkeinorakenteen muuttuminen, koulutustason kohoaminen, tekninen ja sivistyksellinen edistys ja maailman talousrakenne ovat luoneet tilanteen, jossa sodanjälkeiset suunnitelmat Kemijoen loppuunraken-tamiseksi ovat auttamattomasti vanhentuneet.

Nämä suunnitelmat koskevat kahden viimeisen rakentamattoman Kemijoen haaran, Ounasjoen ja Ylä-Kemijoen (Kemihaaran ) valjastamista energiantuotantoon. Vuotoksen allas olisi Suomen ensimmäinen alajuoksuallas, joka sulkisi nimenomaan Ylä-Kemijoen suun.

Porvarillinen Esko Ahon hallitus teki runnoen Vuotoshankkeelle myönteisen, poliittisen periaatepäätöksen v. 1992 ja Kemijoki Oy sai luvan hakea vesioikeudelta lupaa altaan rakentamiseksi, vaikka ympäristöselvitykset todettiin puutteellisiksi ja yhteiskuntataloudellinen selvitys piti hanketta kannattamattomana.

Kolmannen polven sosiaalidemokraattina olen ylpeä siitä, että ensimmäiset ympäristöministerit, Matti Ahde ja Kaj Bärlund, hyvin perustellen vastustivat Vuotosta ja syntyi kielteinen päätös, joka piti sosiaalidemokraattien hallituksessa oloajan. Nyt sosiaalidemokraattivetoisella hallituksella on kunniallinen mahdollisuus, mielestäni velvollisuus, jatkaa 1980-luvun perinteitä.

Me täällä Lapissa tunnemme konkreettisesti Kemijoki Oy:n kestityskäytännön seuraukset: Kemijoki Oy:n valta ulottuu niin syvälle Lapin päätöksentekokoneistoon, että täällä ei Vuotoshankkeen tai vesivoimaraken-tamisen puitteissa ole voitu puhua demokratiasta vuosikymmeniin. Kyse on siirtomaapolitiikasta.

Matkailuyrittäjän perheessä eläneenä ja itse yrityksessä koko elämäni toimineena tiedän matkailun olevan Lapin tärkein elinkeino jo nyt ja tulevaisuudessa. Vetovoimana on nimenomaan Lapin luonto ja hiljaisuus. Vastuuttomalla mammuttihankkeiden edistämisellä näitä jäljellä olevia valtteja ei saa tuhota.

Rovaniemellä 17/4/2000

Maija-Liisa Lauri

73-vuotias, 30 vuotta Vapaa Vuotos-liikkeessä,

eläkkeellä oleva lukion saksanopettaja