Home

 NATURA 2000

Kemihaaran suot jätettiin pois valtioneuvoston esityksestä Natura 2000 - ohjelmaksi Suomessa.

Valtioneuvoston päätöksessä todetaan ne selvitykset Kemihaaran soiden alueesta, jotka Suomi on antanut EU-komission pyynnöstä koskien lintudirektiivin toimeenpanoa.  Päätöksessä todetaan myös komission viitanneen Kemihaaran soihin huomautuksessaan Suomen valtiolle lintudirektiivin toimeenpanosta.  Vrt. Heidi Hautalan kantelu EU:n komissiolle.

Vuotoksen altaan vastustajat ovat valittaneet valtioneuvoston päätöksestä KHO:hon eli Korkeimpaan hallinto-oikeuteen määräaikaan 19/10-98 mennessä.  Kyseessä on väärin perustein tehty poliittinen päätös, jolla vain pyritään edistämään Vuotoksen allashanketta ja mitätöimään hukutettavaksi suunnitellun suurjokisuiston kiistämättömät luontoarvot.

Jälleen kerran hallituksen suhtautuminen Vuotoshankkeeseen ilmentää kaiken päätöksenteon taustalla olevaa taloudellista valtaa.

Valituksissa Kemihaaran soiden poisjättäminen on katsottu olevan yhteisöoikeuden vastainen eikä poisjättämiselle ole esitetty perusteluja.  On pyydetty KHO:ta kumoamaan valtioneuvoston Natura 2000 - päätös Kemihaaran soiden osalta.  Lisäksi on vaadittu valtioneuvostoa ilmoittamaan EU-komissiolle, että päätös Kemihaaran soiden poisjättämisestä ei ole lainvoimainen.

Lukuisat ympäristöjärjestöt ovat tehneet kantelun EU-komissiolle Kemihaaran soiden poisjättämisestä Natura 2000-ohjelmasta.  EU-komissio on pyytänyt Suomea lisäämään ohjelmaan tiettyjä luontotyyppejä. Kemihaaran soilla on edustavasti useita vaadittuja luontotyyppeja, esimerkiksi luonnontilaisia jokia.

KHO ( Korkein hallinto-oikeus) totesi kesällä 2000 päätöksessään valituksista, että valtioneuvosto ei ollut esittänyt perusteita "Kemihaaran soiden" poisjättämiselle Natura 2000-esityksestään ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi!

Vieläkään (26/6/02) valtioneuvosto ei ole käsitellyt uudelleen ko. kohteita, vaikka Naturan täydennys on valitusten alaisena saavuttaakseen lain voiman...

Ks. Suomen Natura2000-päätöksen ristiriitaisuutta hyvin havainnollistava kartta (Kemijoki Oy:n Vaasan hallinto-oikeudelle toimittamaa aineistoa).