Home

Ministerin tervehdys Vuotos -soudulle 14.-15.6.2003

Innokkaana soutajana pahoittelen, etten pysty osallistumaan tämän vuoden Vuotos-soutuun. Olen kuitenkin hengessä mukana - vai pitäisikö sanoa: samassa veneessä?

Natura on aina kerännyt otsikoita. Myös viime aikoina Naturaan liittyvät aiheet ovat puhututtaneet. Sen takia koen aiheelliseksi puuttua muutamaan asiaan ja mikä olisikaan parempi yhteys kuin tämä tervehdykseni perinteikkäälle Vuotos-soudulle!

Ympäristöministeriö pitää erittäin tärkeänä, että kysymys suunnitellusta Vuotoksen tekoaltaasta ratkaistiin kotimaassa kansallisen vesilainsäädännön perusteella. Asian käsittelyvaiheet ovat olleet monimutkaiset ja prosessi on aiheuttanut vakavia ongelmia paikallisesti sekä kärjistänyt eri tahojen välisiä suhteita. Huolimatta vaikeasta historiasta, pidän prosessin lopputulosta kuitenkin selkeänä ja osoituksena suomalaisen lainsäädännön korkeasta tasosta sekä luotettavasti toimivasta yhteiskunnallisesta työnjaosta. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä on pidettävä lopullisena ratkaisuna allashankkeen osalta.

Suomi on EU:n jäsenvaltiona vastuussa koko yhteisölainsäädännön toimeenpanemisesta. Aika ajoin tuntuu siltä, että erityisesti luonnonsuojelua koskevan yhteisölainsäädännön merkitystä pyrittäisiin vähättelemään, jos se ei sovi yhteen jonkin taloudellisen intressin kanssa. Tulee kuitenkin muistaa, että luonnonsuojelun osalta yhteisölainsäädäntö on tarkoitettu turvaamaan luonnon monimuotoisuuden säilymisen samalla, kun yhteisön politiikka pääasiassa tukee yhteiskuntien taloudellista kehitystä ja hyvinvointia.

Tarvitsemme väylämerkkejä, jotka osoittavat, mitä arvoja on ehdottomasti kunnioitettava, jotta emme ajautuisi taloudellista hyvää etsiessämme huonoon ympäristöön ja ekologisiin kriiseihin. Tässä suhteessa Natura 2000:n johdonmukainen loppuun saattaminen on tärkeä askel. Työ on täydessä käynnissä ja siinä edetään yhteistyössä EU:n komission kanssa, kuten hallitusohjelmaan on kirjattu.

Tiedän, että Kemihaaran soiden alueen osalta on erilaisia mielipiteitä. On tahoja, jotka vielä toivovat mahdollisuutta palata korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemaan peruskysymykseen - onko altaan rakentaminen mahdollista Suomen lainsäädännön mukaan. Minusta tällaisella ajattelulla ei ole pohjaa. On asioita ja prosesseja, joille on joskus pantava piste ja sen jälkeen on lähdettävä etsimään muita vaihtoehtoja. Natura 2000 voi tarjota uusia mahdollisuuksia Vuotoksen alueen tulevaisuudelle.

Asiasta käydään syksyllä oletettavasti vaikeakin keskustelu. Ympäristöministeriö lähtee kuitenkin tähän keskusteluun puhtaasti luonnontieteellisin argumentein nojaten luontodirektiivin peruslähtökohtiin. Menettely on kotimaisissa oikeuselimissä todettu lainmukaiseksi. Korkeimman hallinto-oikeuden Natura 2000:tta koskevat ratkaisut antavat selvät perusteet asian jatkokäsittelylle.

Hyvää soutua toivottaen,

Jan-Erik Enestam
ympäristöministeri