Home Linkit

KEMIHAARAN SUOT IBA-KARTOITUKSEEN

Kokonaapaoik
Näkymä lintutornista Kokonaavalle ja Pyhätunturille

Suomalaisten lintuharrastajien kattojärjestö Birdlife Finland sai syksyllä -97 valmiiksi paketin kansainvälisesti tärkeistä lintualueista.  Lapista nk. IBA-alueisiin oli ehdolla 23 kohdetta, joista yksi on kiistellyn nk. Vuotosalueen Kemihaaran suot.  Kansainvälinen järjestö Birdlife International julkaisi huhtikuussa 2000 ajantasaistetun asiakirjan maailmanlaajuisesta IBA-verkostosta. Kemihaaran suot sisältyvät kirjaan.

IBA-verkostossa on määritelty biologisesti ja ekologisesti tärkeimmät alueet.  Suomen kohteet IBA-ehdotukseen on listattu yhteen FINIBA-asiantuntijaryhmässä ja listan vahvuus on, että kohteiden suhteen ei tarvitse harjoittaa suojelupolitiikkaa, vaan suojelu voidaan määrittää biologisin perustein.

Suomen Ympäristökeskuksen kotisivuilta:

SUOMEN KANSAINVÄLISESTI TÄRKEÄT LINTUALUEET(IBA)

lintualuekartta

 Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA) -hankkeen asiantuntijaryhmä teki marraskuussa 1997 ehdotuksen kansainvälisesti tärkeistä lintualueistamme (Important Bird Areas IBA). Kaikkiaan ehdotus käsitti 96 lintualuetta, jotka on merkitty oheiseen karttaan alueluettelo).
Ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan IBA -hankkeen sihteeristössä BirdLife Internationalissa. BirdLife International käynnisti jo 1980-luvulla Euroopassa tärkeiden lintualueiden hankkeen, joka sai nimekseen IBA (Important Bird Areas). V. 1989 ilmestyi kirja Euroopan tärkeistä lintualueista. Siihen ilmoitettiin Suomesta 35 aluetta. Kuluvalla vuosikymmenellä IBA-hanketta laajennettiin kaikkiin muihinkin maanosiin, esim. Afrikasta hankkeessa on mukana jo 15 maata. Euroopassa aloitettiin hankkeen toinen vaihe, johon myös Suomi on aktiivisesti osallistunut. Vuonna 2000 ilmestyy(***) toinen Euroopan IBA-kirja, jossa myös Suomen 96 aluetta esitellään.

(***) Ilmestyi huhtikuussa 2000. Kemihaaran soiden esittely sisältyy ko.kirjaan eli niille kuuluu suojelustatus.

IBA-alueiden kriteerit on laadittu BirdLife Internationalissa. Ne koskevat sekä pesimis- että kerääntymisalueita. Tavoitteena on luoda lintualueverkosto, jossa kaikki suojelun kannalta tärkeät lintulajit esiintyvät riittävän monella alueella eri puolilla Eurooppaa. IBA-alueita ehdotetaan kustakin maasta sen mukaan, mikä on maan osuus lajin koko Euroopan minimikannasta. Kun esim. jänkäsirriäisen Euroopan kannasta Suomessa pesii peräti 70 %, tulisi Suomesta periaatteessa ehdottaa n. 70 jänkäsirriäisaluetta IBA-verkostoon. Muuttavien lajien suojelemiseksi IBA-verkostoon valitaan yleisen kansainvälisen käytännön mukaisesti ne alueet, joilla esiintyy vähintään 1 % lajin kannasta. Suomesta ehdotettiin tällä perusteella erityisen paljon mm. laulujoutsenen kerääntymisalueita, koska suurin osa lajin kannasta muuttaa Suomen kautta.

Ehdotetuista Suomen IBA-alueista lähes kaikki on jo ennestään suojeltuja tai suojeluohjelmiin kuuluvia. Esimerkiksi Natura-ehdotukseen kuului 89 IBA-ehdokasta ja näistä SPA-merkinnän (Special Protection Areas) sai 68 aluetta. Suurimmat ja tärkeimmät Suomen IBA-alueet sijaitsevat saaristossa ja Lapissa.

 Ehdotuksessa oli 96 lintualuetta yleis-, elinympäristö-, maankäyttö-, uhka- ja lintutietoineen. Lopullisen päätöksen näiden alueiden hyväksymisestä osaksi Euroopan ja maailman laajuista IBA-alueverkkoa teki BirdLife International, joka on myös laatinut IBA-alueiden kriteerit. Lähes kaikki IBA-ehdokkaista ovat tulossa myös EU:n Natura 2000 -verkkoon, joskin kolmannes niistä ilman lintudirektiivin tarkoittamaa linnustollisesti erityisen arvokkaiden alueiden SPA-merkintää.  IBA-alueiden valinta on vain osa FINIBA-hanketta.

Suomen ympäristökeskuksen ja BirdLife Suomen yhteistyönä toteuttaman FINIBA-hankkeen tarkoituksena on löytää myös kaikki Suomen kansallisesti tärkeät lintualueet (FINIBA), pyrkiä säilyttämään ne linnustolle soveliaina elinalueina sekä seurata niillä linnuston ja elinympäristön muutoksia. Hanke ei ole virallinen suojeluohjelma, joten tärkeiden lintualueiden suojelu pyritään toteuttamaan muilla tavoin yhteistyössä mm. alueellisten ympäristöviranomaisten, maanomistajien, kuntien sekä luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Kansallisesti tärkeiden lintualueiden valintaperusteet tullaan laatimaan vielä tämän vuoden kuluessa. Näitä FINIBA-alueita tullee olemaan melkein tuhat eri puolilla Suomea.

Lapin läänin kansainvälisesti tärkeät lintualueet:


Lappi:

  Kemihaaran suot ja metsät(Vuotos)
  Sammutinjänkä-Vaijoenjänkä
  Pöyrisvuoman soidensuojelualue
  Lämsänaapa-Sakkala-aapa
  Joutsenaapa-Kaita-aapa
  Riisitunturi
  Luosto
  Kevo
  Kittilän kaakkoisosan suot
  Maltion tunturit
  Värriö-Tuntsa
  Pallas-Ylläksen tunturialueet
  Pomokaira-Koitelaiskaira
  Saariselän-Koilliskairan alue
  Lemmenjoki-Hammastunturi-Pulju
  Käsivarren tunturit
  Lätäsenon-Jietajoen suot
   
  Kemi-Tornio:

  Tornionjoen suisto(Pajukari-Oxö-Koivuluodon-juova)
  Kilsiaapa-Ristivuoma
  Martimoaapa-Lumiaapa-Penikat
  Veittiaapa-Ristiaapa
  Karunginjärvi
  Runkaus-Saariaapa-Tainijärvet
   
  Lähde: Suomen ympäristökeskus, luonto- ja maankäyttöyksikkö, puh. (09) 4030 0776, LUM/ Mauri Leivo, mauri.leivo@vyh.fi

  Linkit:
  IBA-kartoitus
  Lapin kohteet
  web-osoite: SUOMEN KANSAINVÄLISESTI TÄRKEÄT LINTUALUEET(IBA)
  web-osoite: BirdLife International
  Sivun alkuun