Home

Vaasan hallinto-oikeuden päätös rtf-tiedostona

VAASAN HALLINTO-OIKEUS 14.6.2001

Kalarannanpuisto, Rantakatu
PL 204
65101 VAASA
Puhelin (06) 328 2111
Faksi (06) 328 2760
Sähköposti vaasa.hao@om.fi

 

LEHDISTÖTIEDOTE

Asia

Vaasan hallinto-oikeuden päätös Vuotoksen tekojärven ja voimalaitoksen rakentamista sekä vesistön säännöstelyä koskevassa hakemusasiassa

Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro 01/0038/3

Taustaa

Pohjois-Suomen vesioikeus oli 29.2.2000 antamallaan päätöksellä nro 12/00/1 myöntänyt Kemijoki Oy:lle luvan Vuotoksen tekojärven ja voimalaitoksen rakentamiseen sekä vesistön säännöstelyyn hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti. Lisäksi vesioikeus oli myöntänyt rajoitetun töidenaloittamisluvan päätöksestä ilmenevällä tavalla.

Vaasan hallinto-oikeus oli 19.4.2000 antamallaan lainvoimaisella päätöksellä nro 00/0023/2 kumonnut vesioikeuden myöntämän töidenaloittamisluvan.

Yllä mainitusta vesioikeuden päätöksestä oli tehty hallinto-oikeudelle 65 valitusta.

Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä kumonnut vesioikeuden päätöksen ja hylännyt Kemijoki Oy:n lupahakemuksen Vuotoksen tekojärven ja voimalaitoksen rakentamiseksi sekä vesistön säännöstelemiseksi.

Perustelut

Vesioikeuden päätös on kumottu ja hakemus hylätty vesilain 2 luvun 5 §:n (30.4.1987/467) nojalla, koska hanke aiheuttaisi huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa ja vesiluonnossa ja sen toiminnassa.

Vesilain 2 luvun 5 § (30.4.1987/467) kuuluu seuraavasti:

"Rakentamiseen ei saa myöntää lupaa, jos rakentaminen vaarantaa yleistä terveydentilaa, aiheuttaa huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka jos se suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja."

Päätöksen perusteluissa on lausuttu muun ohessa seuraavaa (s. 70):

"Vuotoksen allas muuttaisi peruuttamattomasti alueen joki-, suo- ja harjumaiseman. Allasalueen nykyinen, luonnonsuojelun kannalta arvokas suo- ja vesiympäristö muuttuisi tekoaltaaksi. Samalla alueen linnusto, kasvisto ja muu eliöstö yksipuolistuisi tavalla, joka heikentäisi useiden lajien esiintymistä Suomessa ja vaarantaisi näiden lajien suotuisan suojelun tasoa. Haitalliset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja luontoarvoihin sekä tiettyjen eläinlajien elinmahdollisuuksiin ulottuisivat myös allasalueen ulkopuolelle. Luonnonarvoille koituvia haittoja ei hallinto-oikeuden käsityksen mukaan ole mahdollista estää toimenpitein. Altaan rakentamisen ja käytön seurauksena alapuolisen vesistön kuormitus, muun muassa ravinnekuormitus, kasvaisi. Tämä vaikuttaisi Kemijoessa, Kemijärvessä ja Kemijoen edustalla Perämeressä haitallisesti vesistön kalakantoihin, kasvillisuuteen ja myös vesistön käyttökelpoisuuteen ihmisen kannalta.

Kokonaisuutena arvioiden hallinto-oikeus pitää mainittuja hankkeen vaikutuksia vesilain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitettuina huomattavina ja laajalle ulottuvina vahingollisina muutoksina ympäristön luonnonsuhteissa ja vesiluonnossa ja sen toiminnassa."

Muutoksenhaku

Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin paitsi milloin korkein hallinto-oikeus päätökseen oheistetussa valitusosoituksessa selostetuin edellytyksin antaa valitusluvan. Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen korkeimmalle hallinto-oikeudelle päättyy 13.8.2001.

Asian ratkaiseminen vahvennetussa istunnossa ja äänestys

Asia on ratkaistu esittelystä hallinto-oikeuden vahvennetussa 6-jäsenisessä istunnossa seuraavassa kokoonpanossa: ylituomari Pekka Kainlauri puheenjohtajana ja jäseninä lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Markku Latva-Teikari ja Jukka Mattila, tekniikan alan hallinto-oikeustuomarit Toivo Leppävuori ja Simo Ventonen sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Jan Eklund. Asian on esitellyt hallinto-oikeussihteeri Irmeli Rautaharkko. Asiassa on äänestetty. Äänestys 5-1 (Ventonen olisi pysyttänyt vesioikeuden päätöksen lopputuloksen).

Päätöksen tilaaminen ja lisätiedot päätöksen sisällöstä

Päätöksessä on kaikkiaan 87 sivua ja siihen liittyvässä vesioikeuden päätöksessä 425 sivua. Jäljennös hallinto-oikeuden päätöksestä on tilattavissa Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamosta, puhelin 06-3282719.

Lehdistölle ja muulle julkiselle sanalle päätösjäljennös on maksuton.

Mahdolliset päätökseen liittyvät lisätiedustelut tulee osoittaa ylituomari Pekka Kainlaurille, puhelin 06-3282700 tai 050-5169512