Home

Helena Tiihonen
Kaisankankaantie 165 98400 ISOKYLÄ
puh 016-813210, fax 812039, auto 0400-345104
sp: helena.tiihonen@sll.fimnet.fi
kotisivu: http://personal.fimnet.fi/luonto/vapaavuotos 

 
Asia: Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle asiassa Dnro 00604/00/8103

Syy: Kemijoki Oy:n valitus Pohjois-Suomen vesioikeuden Vuotospäätöksestä 29/2/2000 nro 12/00/1

 
Kemijoki Oy:n valituksen mukaan hankkeen edellytykset täyttyvät kiistatta intressivertailun perusteella, mutta yhtiö pitää Vuotoshankettaan myös yleisen tarpeen vaatimana. Yhtiön oikeudellisessa intressissä on tämän luvanmyöntämisperusteen nimenomainen toteaminen.

Yhtiö joutuu myöntämään, että Vuotos ei yksin ratkaisevalla tavalla vaikuta koko maan energiahuoltoon. Sitten alkaa valituksen absurdein osa Vuotoshankkeen ympäristöystävällisyydestä.

"--- Kasvihuonekaasupäästöjen suhteen Vuotos ja vesivoima ylipäätään ovat muihin energiantuottamismuotoihin nähden selvästi ympäristöystävällisempiä&ldots; koska &ldots; kyseinen tuotanto olisi korvattava fossiilisia polttoaineita käyttävillä lauhdevoimalaitoksilla---

Eduskunta on jo syksyllä 1997 hyväksynyt Suomen energiastrategian. Sen mukaan &ldots;tavoitteena on luoda olosuhteet, joissa &ldots; syntyvät ympäristöpäästöt ovat Suomen kansainväliset sitoutmukset täyttäviä.

--- Strategian mukaan voimalaitospäätöksiä tehtäessä etusijalle asetetaan vähäpäästöiset vaihtoehdot---"

Uudistan kaiken aikaisemmin lausutun ja täsmennän tässä vielä:

Katselmuskirjan käyttämän, kritisoidun mallinkin mukaan suunnitellun Vuotoksen altaan päästöt eivät täyttäisi mitään normeja. Nykyään ei voida edes ajatella suunniteltavan sellaista energiantuotantolaitosta, puunjalostustehdasta tai vastaavaa laitosta, jolla olisi murto-osankaan arviot esimerkiksi fosfori-, typpi-, elohopea-, rauta-, mangaani- tai kiintoainepäästöistä verrattuna suunniteltuun Kemijoki Oy:n "vähäpäästöiseen vaihtoehtoon".

Vesistöpäästöt olisivat pahin ja maantieteellistä suuruusluokkaa oleva ongelma. Lisäksi tulisivat kuitenkin maapäästöt ja pohjavesien pilaantuminen sitä tietä sekä kasvihuonekaasupäästöt ainakin samaa luokkaa kuin saman energiamäärän tuottavalla fossiililaitoksella.

Katselmuskirjassa suunnitellun altaan kasvihuonekaasupäästöt on hukutettu koko Kemijoen kasvihuonekaasupäästöihin tarkoitushakuisesti, vrt. katselmuksen lisäselvitykset ja aikaisemmat muistutukset.

Vuotoshanke täyttää yhä selvemmin vesilaki 2. luku 5. § :n ehdottomat rakentamisesteet. Kemijoki Oy:n valitus konkretisoi erinomaisesti sen ideologian, mihin Vuotoshankkeen pitkä "elinikä" perustuu: asioiden nurinkääntämiseen ja asiakirjapinojen kasvattamiseen niin massiivisiksi, että vain äärimmäisen harva pystyy sieltä enää erottamaan oleelliset asiat.

Selvitysten selvityksillä ja etenkin niistä kaikista tehdyillä nurinkurisilla johtopäätöksillä pyritään peittämään oleellinen ja harhauttamaan asioista päättävät tahot. Ei voida puhua tavallisesta vesivoimasta ja matalaan suoluontoiseen jokilaaksoon allastetusta vesivoimasta samassa kategoriassa.

Vuotoksen suunnitellun altaan vahingolliset vaikutukset ulottuisivat maantieteelliseen suuruusluokkaan niin alapuoliseen (päästöt, muut säännöstelyhaitat) kuin yläpuoliseen vesistöön (kalaston negatiiviset muutokset, vrt. Vapakalastajat Vastaiskun lausunto valitukseni liitteenä).

Koko alueen matkailuimago kärsisi ja myös Tornionjoen ja Perämeren pohjukan matkailulle yläpuolinen allastus päästöineen aiheuttaisi negatiivisia vaikutuksia, vrt. ohessa Naturskyddsföreningen i Norrbottenin valitus (liite 1.), joka tulee tämän vastineeni viralliseksi liitteeksi (myöhästyi mahdollisesti valituksena). Todistavat yleiseen etuun vahvasti vaikuttavia asioita.

Vuotossähkö ei olisi vähäpäästöinen vaihtoehto, sillä ei olisi minkäänlaisia toiveita saada ympäristömerkkiä huolimatta Kemijoki Oy:n nurinkurisista väitteistä. Olemassa olevien koneistojen nykyaikaistaminen ja mahdollisten mitoitusvirheiden korjaaminen uusilla lisäkoneistoilla voisi ympäristömerkin saadakin - vaatii kuitenkin omat lupaprosessinsa ja objektiiviset tutkimukset.

Maa- ja metsätalousministeriö ainoana hallinnonalana (ks. kytkökset valituksessa) on pitänyt Vuotoksen altaan rakentamista yleisen tarpeen vaatimana perustuen tulvasuojeluhyötyyn. Juuri näinä päivinä olemme nähneet tiedotusvälineistä Ruotsin kesätulvakatastrofin aiheuttamia satojen miljoonien markkojen vahinkoja, puhumattakaan inhimillisistä vaurioista ja kulttuuriarvoille koituneista vahingoista, joita yleensä ei rahaksi voi arvioida.

Oheistan kirjoitukseni Suomen Kuvalehdessä vuodelta 1992 (liite3.), joka käsittelee Kemijoen kesätulvaa sen hetkisessä tilanteessa ja mahdollisen Vuotoksen altaan rakentamisen jälkeen. Kesätulvavahingot ovat olleet uhkana jo useampana vuotena myös Kemijoen vesistössä ja kesätulvat ovat aiheuttaneet esim. Glomma-joella Norjassa ja Rein-joella Saksassa suuria vahinkoja. Kosteikkojen hävittäminen joko vesivoimarakentamisella tai muulla rakentamisella on syypää hallitsemattomaan tilanteeseen.

Näin on jälleen konkreettisesti nähty rakennettujen varastoaltaiden vaarallisuus kesätulvatilanteessa. Ilmasto näyttää lämpenevän ja tulevan sateisemmaksi ja nämä seikat lisäävät kesätulvariskiä.

Vuotoksen allas on tältäkin osin yleisen edun vastainen, siis päinvastoin kuin Kemijoki Oy valituksessaan väittää.

VL 2. luku 5. §:n mukainen ehdoton rakentamiskielto täyttyy ilman ainutlaatuisia luontoarvojakin.

Nyt on saatu korkeimman hallinto-oikeuden päätös Kemihaaran soiden poisjättämisestä Natura-esityksestä. KHO (päätös 14/6/2000 , taltionumero 1675, Dnro:t 2794/1/98, 2795/1/98, 3912/1/98, 4012/1/98, 4938/1/98) palautti asian uuteen valmisteluun, koska ei ollut esitetty perustetta ko. kohteen jättämiseksi ohjelman ulkopuolelle. KHO:n mukaan vain luonnontieteelliset kriteerit saavat vaikuttaa Natura- ratkaisuun. Kemihaaran soiden luontoarvot ovat kiistattomat.

EU-komissio on nostanut kesäkuussa 2000 kanteen Suomen valtiota vastaan erikseen Kemihaaran suot nimeltä mainiten, koska Suomi ei ole noudattanut lintudirektiiviä.

Pyydän Vaasan hallinto-oikeutta hankkimaan ko. asiakirjat huomioonotettavaksi päätöksenteossa.

Yllämainitut päätökset vahvistavat sen tosiasian, että Vuotoksen alueen luontoarvot täyttävät kirkkaasti Natura-kriteerit - huolimatta Kemijoki Oy:n vähättelevistä todisteluista ja Pohjois-Suomen vesioikeuden käsittämättömästä valtioneuvoston hylkäävän päätöksen korostamisesta. Luonnonarvojen tuhoaminen on vastoin yleistä etua ja on absurdia väittää yleisen tarpeen vaatimaksi sellaista hanketta, joka tuhoaisi Natura-kriteerit täyttävän laajan alueen (nk. Kemihaaran suot).

Lupaedellytyksenä yleinen tarve on poistettu v. 1994 eli yhtiö lakiasiainosastoineen perustaa valituksensa kuolleisiin kirjaimiin. Tehty pääasiavalitus ja lupamääräyksistä tehdyt valitukset todistavat jo vuosikymmeniä jatkunutta halveksuntaa yleistä etua ja yleistä tarvetta kuten alueen kulttuurihistoriaa, luontoa, alueen asukkaita ja kestäviä elinkeinoja kohtaan.

Vuotoksen allashanke on entistä selvemmin VL 2. luku 5. §:n ym. lainkohtien mukaan hanke, joka täyttää ehdottomat rakentamiskiellot, joten toistan aikaisemmat vaatimukseni hakemuksen hylkäämisestä kaikilta osin vesilain vastaisena.Kemijärvellä 25/7/2000


omaallekirj2
Helena Tiihonen

Asianosainen (määräala Ahola 36:13, määräalat ja osuudet määräaloista Ojaranta 87:64)
Laajasti valtuutettu asianainen ( ks. valitus ja erilliset selvitykset) 

Liitteet:

1. Naturskyddsföreningen i Norrbottenin valitus
2. Selvitys määräalojen omistuksen muutoksista
3. Suomen Kuvalehden lehtileike vuodelta 1992
4. New Scientist 3/6/2000 artikkeli altaiden kasvihuonekaasupäästöistä(englanniksi)
  Ko. liitteen saate