Home

Pohjois-Suomen vesioikeuden päätös nro 12/00/1

LIITE 3

Äänestyslausunto

Vesioikeusinsinööri Jorma Schildt

Vuotos muodostaa keskeisen osan koko Kemijoen vesistön voimataloudellisesta rakentamisesta ja sen loppuun saattamisesta. Energiahankinnan keskittäminen jo entuudestaan tehokkaaseen voimalaitoskäyttöön otettuun vesistöön ja tällaisen vesistön voimatalouskäytön lisätehostaminen ja hyödyntäminen on mielekästä ja perusteltua silloin, kun se ympäristönäkökohdat huomioon ottaen on mahdollista.

Hankkeesta aiheutuvaa talviaikaisen, nopeasti käynnistyvän säätötehon lisäystä on pidettävä merkittävänä. Vuorokausisäätötehon lisäys on 5 - 10 %. Kun hanke lisäksi tekee kannattavaksi lisäkoneistojen rakentamisen jo rakennettuihin Kemijoen voimalaitoksiin, on nopeasti säädettävän tehon lisäys yhteensä peräti noin 20 %.

Valtiovalta on kaikissa keskeisissä Vuotoksen aluetta koskevissa kannanotoissaan (rajaaminen koskiensuojelulain ulkopuolelle, valtioneuvoston energiapoliittiset selonteot, Natura 2000 -verkostopäätös, kauppa- ja teollisuusministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön lausunnot ja muistutukset) ilmaissut Vuotoksen rakentamisen olevan yleisen energiapolitiikan tavoitteiden mukaista ja varautunut sen toteuttamiseen. Valtioneuvosto on katsonut Vuotoksen altaan ja voimalaitoksen olevan merkittävän osan valtakunnallista energiaratkaisua ja hankkeen olevan tarpeellinen koko valtakunnan sähkönhuollon kannalta. Hanketta puoltavat myös vesivoiman haitattomuus ja kotimaisuus sekä merkitys sähköntuotantojärjestelmän toimivuuden varmistajana. Tämän lisäksi tulevat hankkeen tulvasuojelu-, työllisyys- ja aluetaloudelliset hyödyt.

Näillä perusteilla ja erityisesti vuorokausisäätötehon merkittävän lisääntymisen johdosta katson, että nyt kysymyksessä oleva hanke on yleisen tarpeen vaatima.

Muilta osin olen samaa mieltä kuin vesioikeuden enemmistö.

Jorma Schildt

Vakuudeksi

Vesioikeuden sihteeri Riitta Riihimäki

LIITE 2: Äänestyslausunto(Vesioikeuslimnologi Heikki Penttinen)

Otteita koko päätöksestä