Home

Linkitetyt luettavissa sivuilla:

VUOTOSHANKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO:
HAKEMUS
SELOSTUS SUUNNITELMASTA;OSALLISTUMISTARJOUSMENETTELY;KATSELMUSTOIMITUS
KATSELMUSKIRJA(Kemijoki Oy:n sivuille)
MUISTUTUKSET JA VAATIMUKSET;SELITYKSET;TOIMITUSMIESTEN LAUSUNNOT;MUUT KIRJELMÄT JA SELVITYKSET;TARKASTUKSET;SUULLINEN KÄSITTELY;MERKINNÄT
VESIOIKEUDEN RATKAISU
KÄSITTELYRATKAISUT
Tutkimatta jätetyt vaatimukset
Vesioikeutta ja vesioikeusmenettelyä koskevat väitteet ja vaatimukset
Toimitusinsinöörin esteellisyyttä koskevat väitteet
Uskottujen miesten valintaa ja esteellisyyttä koskevat väitteet
Katselmustoimitusta ja sen lainmukaisuutta koskevat väitteet ja vaatimukset
Täydentävän katselmustoimituksen määrääminen kalatalouden osalta
Muut täydentävää katselmustoimitusta sekä YVA-menettelyä koskevat vaatimukset
Muut selvitysten puutteellisuutta koskevat väitteet ja vaatimukset
Asian tiedoksiantaminen pohjoismaisen ympäristönsuojelusopimuksen perusteella
Asianosaisten kuuleminen vesioikeuden viran puolesta hankkimien selvitysten johdosta
PÄÄASIARATKAISU
PERUSTELUT
Ehdottomat luvanmyöntämisesteet
Yleinen tarve luvanmyöntämisedellytyksenä
Intressivertailu
Hankkeen vaikutukset pohjaveteen
Poikkeus luonnontilaisen lähteen muuttamiskiellosta
Muut edellytykset
Lainkohdat
Lausunto vahingoista, haitoista ja niiden korvaamisesta
LUPAMÄÄRÄYKSET
TÖIDENALOITTAMISLUPA
MUUTOKSENHAKU
LIITE 1: Valitusosoitus
LIITE 2: Äänestyslausunto(Vesioikeuslimnologi Heikki Penttinen)
LIITE 3: Äänestyslausunto(Vesioikeusinsinööri Jorma Schildt)