Home

YHTEENVETOA VUOTOSHANKKEESTA

Nk. Vuotosalue on ylisen Kemijoen suistoalue, jonka suunniteltu Vuotoksen alajuoksuallas uhkaa hukuttaa.

vuotoskartalla
Kuva kotisivuosoitteesta: http://koivu.oulu.fi/tati/JR/Kaukok/Vuotos/Vuotos.html

Vuoden 1982 kielteinen päätös oli hyvin perusteltu, ks. sisäministeriön lausunto. Sen sijaan -92 nk. myönteinen periaatepäätös oli perusteeton, pelkästään poliittinen päätös. Vrt. kielteiset valtiontaloudellisuus- ja ympäristötutkimustulokset.

Pelkosenniemellä jo 30 - 40 vuoden ajan Vuotosta vastustaneet ihmiset ovat osanneet tulla toimeen ja saaneet toimeentulonsa alueelta, vaikka Vuotoksen uhka on piinannut ja näivettänyt aluetta. Kova koneisto painaa. Nämä Vuotos-ihmiset ovat joutuneet uhreiksi, kun Vuotos-päätös v 1982 jäi lailla vahvistamatta. Ks. kartta, samalla tavalla vapaat ja arvokkaat Ounasjoki ja ylinen Kemijoki, ainoat vapaat joet Kemijoen laajalla sadealueella, joka peittää 75 % Lapin läänistä. Rakentamisen raja on saavutettu, voimataloudelle on uhrattu jo riittävästi.

Pelkosenniemen väkiluku: v 1962 2751, v 1982 1569.  Tuolloin kielteinen päätös,jonka jälkeen parina kolmena vuonna nousua.  Sitten taas tasainen lasku lähelle 1200 asukasta tänä vuonna. Samantyyppisiin kuntiin verrattuna huomattavasti huonompi kehitys.

Kunnan ylin johto on ollut aina altaan kannalla => paljon valtaa käytännössä => viranomaistenkin taholta pienimuotoiset kehittämistyöt on tehokkaasti jäädytetty, on ajettu vain Vuotosta. Vrt kielletyt metsänparannusvarat, navetoiden uusimiset, lisärakennukset tms. jo 60-luvulla => alue tyhjilleen.

V1982 kielteinen päätös => elvytys. Virallisten raporttien ja kokemuksen mukaan onnistui tavoitteissaan.

Välittömästi alkoi nakertaminen => sairas yhteisö, riita aina pinnassa, myös sosiaalinen näivettyminen, perheiden hajoaminen, levisi naapurikuntiin. Hajoita ja hallitse, vain yhden yhtiön työpaikat tärkeitä ( nyt jo pääperuste).

Mieletön suunnitelma harhauttavan informaation kera: tuhansia työpaikkoja, Eldorado kaikessa suhteessa. Mitä suurempi valhe, sen suurempi totuus => "historiallinen välttämättömyys".  Murretaan hanke hankkeelta koko vesistö, ei ajatella kokonaisuutta.  Lapin edun nimissä tuhotaan sen Suomenkin kannalta tärkeät valtit: puhdas luonto, vapaat joet, erämaat jne.

Vuotosalue on paradoksaalisesti Pelkosenniemen paras alue, jossa on ollut noin 500 tilan lähes koko maaomaisuus: Puuntuotannosta lähes 40 % ( 14 000 k-m3/v), porolaitumet, jokivarret veneilyineen, kalastamisineen, Keminsaaret laitumena ja retkeilypaikkana, hilla- ja muut marjamaat. Suosituin harrastusalue: joen yli Vuotosalueelle, kalastamaan, marjastamaan, metsästämään, tarkkailemaan lintuja jne.

Kemijoki Oy laskee ansiokseen mm. maatilatalouden ostamisen pois alueelta - 80 % maaomaisuudesta yhtiön hallussa jo ennen kuin hanke oli edes vesioikeuden käsittelyssä. ==> Muuttotappiot.

Järkyttävää joutua vuosikymmenestä toiseen todistelemaan vapaan suurjokiympäristön arvoa. Se hukutettaisiin vain sen takia, että huonomaineisen valtionyhtiön henkilökunta saisi suunnitella ja tehdä sellaisen tuotantolaitoksen, jonka päästöt ilmaan, maahan ja veteen eivät täytä miltään tuotantolaitokselta vaadittavia normeja.
 ASIAN YDIN 

Ylisen Kemijoen puhdas, juomakelpoinen vesi sotkettaisiin altaassa pilaamaan alapuolisia vesiä aina Perämerelle ja Ruotsin aluevesille asti. Nykyinen puhdistava vaikutus katoaisi ja sen sijaan tulisi valtava ravinnekuormitus: ( esim. fosfori 170 kg/vrk ) Yhtiön antamat luvut päästöistä, ympäristöhaitoista, työllisyydestä, sähköntuotannosta yms. on kyseenalaistettu perustellusti.

Tuotantolaitoksen hukuttama pinta-ala olisi 23800 ha, vrt lämpövoimala tms. 2 ha, suhde 10 000 : 1.

Yhtiölle riittäisi töitä vesistöjen parantamisessa, olemassaolevien altaiden säännöstelykapasiteetin nostamisessa ruoppaamalla niitä syvemmiksi, vanhojen koneistojen uusimisessa, lisäkoneistojen rakentamisessa alapuolisiin voimaloihin, tuulivoiman kehittämisessä, patoaltaiden "maalämmön" hyödyntämisessä yms.

Isohaaran lisäkoneisto kannatti tehdä, vaikka senkin rakentamisen viivyttämisellä kiristettiin Vuotoksen rakentamista:  ei muka kannata rakentaa ilman Vuotoksen allasta.  Isohaaran tuotanto melkein kaksinkertaistui !

Vuotosselvityksiä tutkiessa törmää ilmiöön: Virallisten organisaatioiden, kuten Lapin Liiton tai Kemijärven kaupungin tai Kemijoki Oy:n luvut koetaan oikeiksi, vaikka ne kaikki poikkeaisivat toisistaan.

Tarkoituksenmukaisuus määrää valitun luvun. Vrt. työllisyysluvut, joissa "rakentajatahon" eri edustajien luvut poikkeavat jopa 10-kertaisesti toisistaan: 100 - 1000 miestyövuotta 10 vuoden ajan...

Kaikki hankkeelle kriittinen tutkimustieto, puhumattakaan maalaisjärjen mukaisesta kokemuksesta, pyritään mitätöimään. Kemijoki Oy mitätöi jopa Vuotoshankkeen virallisia lisäselvityksiä tehneiden Oulun yliopiston tohtoritason tutkijoiden ja muiden luonnontieteellisten tahojen johtopäätökset alueen ainutlaatuisista luonnonarvoista.

Suunnitellun altaan moninaiskäytöstä luodaan maalaileva visio = harhakuva ja suunnitelmapaperin lopussa sitten sanotaan, että onnistuminen vaatii yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan panostusta. Varovaisestikin laskien haavekuvan satsaukset vaativat ainakin toisen miljardin, siis nyt veronmaksajilta, eivätkä suinkaan takaa kuvatunlaista lopputulosta.

Jos alueelle nykytilassa investoitaisiin edes murto-osa tuosta rahamäärästä, olisi moninaiskäyttömahdollisuuksien toteutuminen luonnollisten edellytysten vuoksi todennäköistä.

Vuotos- hankkeella ei ole oikeudellisia, taloudellisia eikä ekologisia edellytyksiä. Vesioikeusprosessi keskeytyi vesioikeuden kolmen jäsenen virkarikossyytteiden takia. Vesioikeuden uskottavuus on ollut heikko jo aiemminkin nk. maan tavan vuoksi.  Sen päätökset on pääsääntöisesti koettu pelkästään hakijalle räätälöidyiksi leimoiksi suunnitelmapapereiden päälle.

Kestitysjupakan vuoksi muodostettiin vesioikeuden uusi kokoonpano, joka antoi myönteisen päätöksensä 29/2/2000, yksi vesioikeustuomari oli kuitenkin ehdottomien rakentamiskieltojen kannalla. Valitukset ylempiin oikeusasteisiin johtivat Vaasan hallinto-oikeuden kielteiseen päätökseen 14/6/2001 äänestyksen jälkeen luvuin 5:1, perusteluna ehdottomat rakentamiskiellot. Lopullista ratkaisua korkeimmasta hallinto-oikeudesta odotetaan vuoden 2002 loppuun mennessä.

Hallituksella oli kunniallinen tilaisuus keskeyttää prosessi vesioikeuden päätöksen jälkeen ja lisätä nk. Kemihaaran suot Natura 2000 - esitykseensä. Vieläkään (15/7/2002) valtioneuvosto ei ole käsitellyt ko. asiakohtaa uudelleen, vaikka KHO palautti asian uuteen käsittelyyn jo kesällä 2000 - kun ei ollut esitety perusteita ko. kohteiden poisjättämiselle Natura 2000-ohjelmasta. Prosessi jatkuessaan on tuonut koko ajan lisää väärinkäytöksiä päivänvaloon, eikä se liene kenellekään hyväksi.

Kemijoki Oy:n maaomaisuus tulee luovuttaa valtiolle, jolloin Natura 2000- arvoiset alueet suojellaan ja muualla annetaan elinkeinotoimintaan maata lunastusperiaatteella.  Todelliset kehittämistoimet ja elvytys tulee aloittaa uudelleen.