Home

VAPAA VUOTOS-LIIKKEEN VAIKUTTAMISKEINOJA:

Tavanomaiset konstit, kuten yleisönosastokirjoitukset, pienimuotoiset tilaisuudet jne ovat tietysti käytössä. Kulttuuriväen ja tiedeväen sekä muun väen adresseja on kerätty jne.

Paljon uudenlaisia keinoja on käytetty:

On järjestetty lahjoituksena Suomen Luonnonsuojeluliitolle kaksi maapalstaa luonnonsuojelullisesti arvokkailta Kokonaavalta:

Kokonaapa

ja Keminsaarilta:

Keminsaaret

Näiden palstojen vierestä on myyty pieniä määräaloja, ja tämän tempauksen myötä on tullut uusia asianomistajia yli 600 henkilöä ja 8 yhdistystä. Ulkomaalaisiakin on asianomistajina, yksi ruotsalainen yhdistyskin. Valtakirjoja näiltä uusilta asianosaisilta on vesioikeudessa satoja.

Ko. alueet kuuluvat nk. Kemihaaran soihin, jotka täyttävät Natura2000-kriteerit, ks. myöhemmin tarkemmin Natura-prosessin eteneminen.

Vuotos-Soutu on järjestetty kymmenenä kesänä hukutettavaksi suunnitellulla Kemijoen osalla ja lisäksi yhden kerran kesällä -97 Jauru-,Vuotos- ja Kemijoilla.

1995- soudun yhteydessä perustettiin Vuotoksen Voima Oy - niminen osakeyhtiö, jonka osakas-määrä on nyt yli 500.  Mukana on jo noin 50 yhdistystä. Vuotoksen Voima Oy:n osakepääomalla ja talkootyöllä on rakennettu Rentukka-niminen kämppä, sauna ja hyysikkä Jaurujoen rannalla olevalle ja hukutettavaksi suunnitellulle tontille tukikohdaksi luontomatkailijoille ja tutkijoille - ja tietysti osakkaille. Hallituksen puheenjohtajana toimii yleislääketieteen erikoislääkäri Helena Tiihonen.

Pelkosenniemen - Savukosken tien varteen on pystytetty kyltit konkretisoimaan suunnitellun altaan ylärajaa: matkailijat pysähtyvät ihmettelemään tai ihailemaan suunnitelmaa.

Kyltti

Keminsaarille pystytettiin muutama vuosi sitten 14 metriä korkea salko samaa tarkoitusta varten. Se kaatui jäiden ryskeessä keväällä -97 ja "rakentajat" polttivat salkoa, joten tulkitsimme, että he ovat luovuttamassa mielettömässä hankkeessaan vähin erin. Emme enää aio pystyttää tuota maamerkkiä.

Kokonaavalle on talkoiltu lintutorni ja laavu:

Koklint

Keminsaarten viereen lintutorni:

Kemlint

Torneista voi hyvin havainnoida alueen moninaisia, Natura 2000 - ohjelman kriteerit täyttäviä luontoarvoja.

On työstetty Vuotos-tietopaketti, joka on jaettu kaikille kansanedustajille ja ministereille jo kahdella eduskuntakaudella. Tietopaketteja on toimitettu yleisen edun valvojalle, KTM:n työryhmälle, katselmuksen toimitusinsinöörille, paikallisiin kirjastoihin, eduskuntaan jne.

Hankkeen historiasta ja yleiseen energiapolitiikkaan liittymisestä on koottu yli kolmekymmentä massiivista lehtileikekirjaa jälkipolvien historiantuntemusta tukemaan. Työ jatkuu.

On tehty lukuisia kanteluita, valituksia ja kanteita virheellisiksi koetuista viranomaistoimista ja saatu osoitettua päätöksin monia toimia laittomiksi, etenkin metsälakien osalta. Mm. pääosa alueen luonnonarvoista on säilynyt sen takia, että kantelun myötä alueella on noudatettava yksityismetsälakia(nykyisin metsälaki) - tosin metsälain noudattaminen joissakin tapauksissa on uhka luonnonarvoille.

Vuoden 1998 alulla ilmestyivät Internetiin Vapaa Vuotos-liikkeen kotisivut, joilla varsin kattavasti käsitellään Vuotosasiaa. Kotisivuosoite: http://personal.fimnet.fi/luonto/vapaavuotos

Näiden tempausten ja uusien asianomistajien kautta on saatu monitieteistä kriittistä argumentaatiota runsaasti vesioikeusprosessia ja poliittista vaikuttamista varten. Luonnonsuojeluliiton asianomistajuus on tarjonnut muuten täysin laiminlyötyä juridista asiantuntemusta tässä epätasaisessa taistelussa. Asiamiehenä on toiminut varatuomari Pirjo-Riitta Oinaala jo yli vuosikymmenen ajan.

Kaikissa vaikuttamisvaiheissa on oltu aktiivisia: kaikkiin katselmuskokoontumisiin, myös tiesuunnittelukokouksiin yms. ja alkukatselmuskokouksiin ja loppukokoukseen vesioikeusprosessissa on osallistuttu ja käytetty puhevaltaa niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Yhteismetsäkokouksiinkin on osallistuttu valtakirjalla ja jakokuntien kokouksiin 1/ 10000 manttaalin omistajana - ja näin päästy vaikuttamaan laillisuusvalvonnan keinoin Vuotosasiaan.

Pohjois-Suomen vesioikeus teki päätöksensä 29/2/2000. Äänestyksen jälkeen lupa rakentamiseen myönnettiin, mutta vesioikeus myönsi vain rajoitetun töidenaloittamisluvan. Tämä oli historiallisesti poikkeavaa ja oli voitto hankkeen vastustajille.

Vaasan hallinto-oikeus kumosi ko. rajoitetunkin töidenaloitusluvan nopeasti, koska hankkeen edellytykset eivät olleet ilmeiset. Vaasan hallinto-oikeus teki KIELTEISEN PÄÄTÖKSEN altaan rakentamisesta 14/6/2001 äänin 5:1 erittäin perusteellisen käsittelyn jälkeen (monia maastotarkastuksia, kokouksia ja laaja suullinen käsittely). Perusteena VL 2. luku 5. §:n mukaiset ehdottomat rakentamiskiellot.

Hanketta käsiteltiin Kemijoki Oy:n valituksen jälkeen KHO:ssa (korkeimmassa hallinto-oikeudessa) ja KIELTEINEN PÄÄTÖS tuli 18/12/02.

Lukuisat ympäristöjärjestöt, mukana myös Vapaa Vuotos-liike ja Vuotoksen Voima Oy, ovat tehneet kantelun Kemihaaran soiden poisjättämisestä Suomen Natura 2000-esityksestä.  Ko. kantelu on liitetty EU-parlamentaarikko Heidi Hautalan asiaa koskevaan valitukseen. EU-komissio on vaatinut lisäyksiä ja EU-komissio on haastanut Suomen EU-tuomioistuimeen lintudirektiivin noudattamisen laiminlyömisestä, erikseen mainiten Kemihaaran suot. ==>

 Suomi on EY-tuomioistuimen julkisasiamiehen mukaan rikkonut Natura-ehdotuksessaan Euroopan unionin lintudirektiiviä. Natura-ehdotuksesta puuttuu kansainvälisesti arvokkaita lintualueita, kuten Kemihaaran suot Itä-Lapissa, mutta niiden poisjättämistä ei ole julkisasiamiehen mielestä selkeästi perusteltu. ==>

Suomi on saanut langettavan tuomion ko. asiassa eli Suomi on rikkonut Euroopan lintudirektiiviä.

Nimenomaan Kemihaaran soita koskien komissio aloitti 12.9.2000 valvontamenettelyn Suomen valtiota vastaan, koska Suomi ei ole suojellut Kemihaaran soiden tärkeää lintualuetta. Tämä Pohjois-Suomen Vesioikeuden myönteisen päätöksen 29/2/2000 jälkeen. Komission perusteltuun lausuntoon Suomi vastasi kirjeellään 1.6.2001. Tämä prosessi ei ole edennyt Vaasan Hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

KHO palautti valituksen johdosta ko. kohteen uutta käsittelyä varten valtioneuvostolle. KHO totesi Natura-valituspäätöksessään, ettei valtioneuvosto ollut esittänyt perusteita ko. alueen poisjättämisestä Natura-esityksestään!

 Ensimmäisestä ympäristöministeriön esityksestä kului seitsemän vuotta(1997) - kunnes 15/1/2004 valtioneuvosto päätti laittaa ko. kohteen Natura 2000-ohjelmaan. Seurasi syytteitä oikeuskansleria kohtaan, että hän olisi harhauttanut ministereitä asiassa.

Alkoi tyypillinen teatteriesitys: Ympäristöviranomaisen oikaisuista välittämättä Lapin maakuntahallinnon edustajat levittivät päättäjille tietoa, jonka mukaan Kemihaaran soiden alueella on lettoja 0 % - tukeutuen KTM:n (= kauppa- ja teollisuusministeriön) lausuntoon Natura-asiassa! Siellä lausunnossa katsotaan Vuotoksen altaan (!) olevan tarpeellinen Suomen energiantuotannossa. Suomen ympäristökeskuksen mukaan ko. kohteella on 10 % lettoja, jotka käsittävät 3 % Suomen arvokkaista letoista. Isoja lukuja!

KHO joutui vielä käsittelemään lukuisia valituksia Natura-asiassa, niin myönteisiä, mutta rajauksien muutoksia vaativia, kuin vastustaviakin, kuten Kemijoki Oy:n valitus.

KHO:n Natura-päätös tuli vihdoin 15/9/2005 ja Kemihaaran suot liitettiin ohjelmaan. Kemijoki Oy ilmoitti huhtikuun puolessa välissä 2006 pitävänsä Kemihaaran suomaat hallussaan, koska ne ovat strategisesti tärkeät yhtiölle. Mutta ei puhettakaan, että yhtiö Vuotoksen allasta ajaisi... :)

Tähän mennessä (7/2007) ei ole neuvoteltu mitenkään Kemijoki Oy:n omistamien maiden Natura-ohjelman toteutuskeinoista. Ympäristöviranomainen on kummallisen passiivinen nk. Vuotos-alueen kohteiden suhteen. Alueen talousmetsien hoitoa on laiminlyöty eli myös metsäviranomainen on passiivinen.

Uuden hallituksen ministereistä osa liputtaa erillislain tai sellaisen vesilain muutoksen puolesta, että Vuotoksen allas saataisiin rakentaa.

Erityisesti ministeri Väyrynen on "kunnostautunut" allasasiain (Vuotos ja Kollaja) ja suojeltujen metsien hakkuiden edistämiseksi. Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston aiempi jäsenyyskö velvoittaa?

Siis vaikka KHO on tehnyt 10 vuoden perusteellisen oikeuskäsittelyn jälkeen kielteisen päätöksen, jota kaikki noudattakoot!

Lisäksi olennaiset osat nk. Vuotos-alueesta kuuluvat vahvistetusti (KHO) Natura2000-ohjelmaan!

Siis ikuisuushanke täyttää ehdottomat rakentamisesteet voimassa olevan vesilain perusteella ja tiukka Natura2000-ohjelma koskee aluetta.

Millainen "siirtymäsäännös" edes suunnitellussa äärimmäisen taantumuksellisessa lain muutoksessa voisi sallia altaan rakentamisen?

Hallitusohjelmankin mukaan vesilakia muutetaan vain, jos kaikki hallituspuolueet ovat samaa mieltä.

Vuotoshankkeesta ehti tulla julkisuudessa puolivuosisataa olleena hankkeena ympäristötaistelujen vedenjakaja.

Sen kaltainen vapaa Kemijoen haara, Ounasjoki, kuuluu Naturaan Fenno-Skandian luonnontilaisena jokireittinä- aivan oikein!

Mutta toisella jäljellä olevalla vapaalla Kemijoen haaralla, Yli-Kemijoella saa yksi yhtiö yhä edelleen uhata jokivoimaloilla ja maakuntien erityiserityisasiantuntijat mini-Vuotoksilla - tai Narura-altaalla. Lehmäkauppojen hieronta pitäisi jo vähitellen meidän kolkkamme tuhoksi loppua.

Vapaa Vuotos-liike on käyttänyt laillisia keinoja.

Kenellä missään asiassa olisi jatkossa enää motiivia käydä oikeutta, jos poliittinen valtioneuvosto (milloin minkäkinlainen) voisi katsomansa tarkoituksenmukaisuussyyn perusteella myöntää poikkeuksen oikeuden päätökseen?

Oikeusvaltio- ja kansalaisyhteiskuntakäsitteetkö joutavat romukoppaan Suomessakin?