Home

HUOM!

LINKKI UUSILLE VAPAA VUOTOS - KOTISIVUILLE

TERVETULOA, WELCOMEpanorama

-LIIKKEEN KOTISIVUILLE !

TO THE WEB SIDES OF FREE VUOTOS-
MOVEMENT

Tiedote energiateollisuuden selvityksistä helmikuu 2008

Puheenvuoro Vuotokselta

"UUSI INNOVAATIO": MUUTETAAN LAKI, ETTÄ SAADAAN RAKENNETTUA VUOTOKSEN ALLAS

MITÄ NYT ? (HT:n puhe Vuotos-Soutu 2003)

KHO:N KIELTEINEN PÄÄTÖS 18/12/2002
-Ei suoraan aukea, vaan klikkaa haku - ja sieltä toinen päätös ylhäältä päin!


KHO:N NATURAPÄÄTÖS 15/9/05

**************

THE FIGHT OVER VUOTOS RESERVOIR

What now (in the year 2003...)?

Many  individuals and environmental organizations in Finland and several European countries are trying to preserve the mires of Kemihaara in the Vuotos area in Finnish Lapland. In addition to one of the most important IBA-areas in Finland, one of the two last remaining natural state big river environments in the huge Kemijoki river would be destroyed by Vuotos reservoir. Also the sea between Finland and Sweden is concerned, since the waste from the 240 km2 Vuotos reservoir planned by the former IVO-company, now Fortum (minority share owners UPM-Kymmene, Stora-Enso, city of Helsinki) would end at the sea near the border of Finland and Sweden.

The Vaasa court repieled (14.6.2001) the permission to dam the upper part of the Kemi river and construct a 240 km2 big so called Vuotos reservoir.

Five out of the six members of the court opposed the project. They stated that it fulfils the criteria of absolutely forbidden construction on basis of large ecological damage.

18/12/2002 the supreme court made the final decision:

The decision of the supreme court

Vapaa Vuotos (=Free Vuotos)-movement has appealed to Kemijoki company to refrain from deforestation in the area. It would be an important environmental act from all the companies involved, for example Stora Enso is at the moment the only Finnish company on the TOP 18 list of SAM Sustainability Group, listed by means of Dow Jones index for sustainable development.

********************

Paavo Lipposen hallituksen vallassa olisi ollut lopettaa lähes 40 - vuotinen Koillis-Lappia näivettänyt piina.  Ympäristöministeriön Natura 2000 - esitys sisälsi perustellusti nk. Vuotosalueen kohteita yli 10 000 hehtaarin alueen.  Nämä kohteet on jätetty aiemmista suojeluvarauksista pois ei suinkaan puuttuvien luonnonarvojen vaan nimenomaan Kemihaaran, nykyisin harhauttavasti Vuotokseksi nimettyjen allassuunnitelmien - ja VaPo:n turpeenhankkimissuunnitelmien vuoksi.

Kemihaaran suot jätettiin pois Natura 2000 - ohjelmasta. Valtioneuvoston päätöksessä todetaan ne selvitykset Kemihaaran soiden alueesta, jotka Suomi on antanut EU-komission pyynnöstä koskien lintudirektiivin toimeenpanoa. Päätöksessä todetaan myös komission viitanneen Kemihaaran soihin huomautuksessaan Suomen valtiolle lintudirektiivin toimeenpanosta.

KHO ( Korkein hallinto-oikeus) totesi kesällä 2000 päätöksessään valituksista, että valtioneuvosto ei ollut esittänyt perusteita "Kemihaaran soiden" poisjättämiselle Natura 2000-esityksestään ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi!

Valtioneuvosto ei ole käsitellyt palautettuja kohteita vieläkään(5/11/2002), vaikka Natura-ohjelman täydennyksestäkin on valitettu ja annettu vastaselityksiä ympäristöministeriön lausuntoihin valituksista...

Valtioneuvosto ei voi  missään tapauksessa päättää altaan rakentamisesta eli se ei ole lupaviranomainen riippumatta siitä, mikä päätös Kemihaaran soista Natura 2000 - ohjelmassa tehdään.

 Luontoarvot  kuuluu ottaa huomioon rakentamisedellytysharkinnassa aina ja vain laillinen lupaviranomainen, mikä se jatkossa lieneekään, voi myöntää rakentamisluvan.

Natura 2000 - ohjelma antaisi mahdollisuuden kunnialliseen tiehen tässä monen mielestä farssiksi, vastustajien mielestä tragediaksi muodostuneessa kysymyksessä.  EU-komissio on haastanut Suomen valtion EU-tuomioistuimeen, koska lintudirektiivia ei ole noudatettu.  Haasteessa mainitaan erikseen Kemihaaran suot.

EU-komissio on lähettänyt kirjallisen varoituksen Suomelle, koska Pohjois-Suomen vesioikeus myönsi 29/2/2000 Vuotoksen altaan rakentamisluvan - ja allas hukuttaisi arvokkaat "Kemihaaran suot".

EU-vastauksissaan Suomi on vedonnut kotimaisten käsittelyiden keskeneräisyyteen.

Suomi sai langettavan tuomion asiassa. Keväällä 2003 ympäristöviranomainen on esittänyt Kemihaaran soita Natura 2000-ohjelmaan. Rajauksissa on tarkistamisen varaa.

Pohjois-Suomen vesioikeuden 1-jaoston kolme jäsentä on tuomittu Korkeimmassa oikeudessakin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.  

Ko. jaosto on käsitellyt niin Vuotoksen kuin Kelukoskenkin rakennuslupahakemusta. He ovat olleet "hakijan kanssa liian läheisessä kanssakäymisessä" ja näin heidän toimintansa on ollut omiaan viemään ennestään huonoa uskottavuutta  vesioikeuden puolueettomuuteen.

Pohjois-Suomen vesioikeuden uusi kokoonpano teki Vuotoshankkeesta päätöksensä 29/2/2000. Äänestyksen jälkeen oikeus myönsi rakentamisluvan ja epäsi varsinaisen töidenaloittamisluvan. Yksi vesioikeuden jäsenistä hylkäsi hakemuksen ja piti hanketta ehdottoman rakentamiskiellon mukaisena hankkeena. Yksi jäsen piti hanketta yleisen tarpeen vaatimana.

14/6/2001 Vaasan hallinto-oikeus kumosi Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksen äänin 5:1.

Kemijoki Oy:n valitti Vaasan päätöksestä ja lopullinen ratkaisu saatiin 18/12/2002!

KHO:N KIELTEINEN PÄÄTÖS 18/12/2002
-Ei suoraan aukea, vaan klikkaa haku - ja sieltä toinen päätös ylhäältä päin!